حسابداری دارایی های زیستی و تنفس جنگل – 13

قبلاْ در یاداشت ششم نوشته بودم ، شاید این مطالب نا مرتبط فرض شود ، اما چگونه به دارایی زیستی ربط دارد و اینکه استقرار دولت الکترونیک با ایجاد پیشخوان اداری در دور ترین نقاط کشور چه دردی از مدیریت منابع طبیعی را درمان می کند و یا می تواند، چه نقش برجسته ای ایفا کند و متعاقبا با هم ربط خواهم داد و بعد بدان می پردازم !


فکر می کنم باید برخی از نکات را اکنون توضیح دهم !


توجیه ارائه خدمت توسط دستگاه های اجرایی که از منابع متفاوت ملی و عمومی استفاده می کنند بسیار بدیهی است و ارزیابی عملکرد

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده