حسابداری دارایی هایی زیستی و تنفس جنگل – 15

آیین ارائه خدمت استاندارد به مردم یعنی اینکه تمامی زوایای خدمت برای همگان تبیین شود و هیچ چیز از دید عمومی پنهان نماند و هر کسی از کشور به میزان سهم ملی خود، قدرت نظارت ویا ابراز نظر از مجاری ذیربط داشته باشد.


جمعه روز ابرام و پا فشاری و ایستادگی در پای صندوق رای انتخابات مجلس است ، به سمت نمایندگی قانونگذاری افول کرده به توزیع خدمات و… ! ،بازخوانی جایگاه سمت نمایندگی و مجلس در رأس امور جهت نظارت لازم است، بعبارتی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده