حسابداری دارایی هایی زیستی و تنفس جنگل – 14

هر یک از بند های اصول نظام فنی و اجرایی آنقدر اهمیت دارد که در پیرامون آن چه در تهیه اسناد و چه در سازماندهی – نحوه مشارکت – مستند سازی – پایگاه اطلاعاتی – ممیزی باید به بحث پرداخت، اما چون رویکرد بحث حسابداری دارایی زیستی است و می خواهم در معرفی شاخص های رسته اختصاصی به ابعادی از پدیدآوری طرح ها

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده