حسابداری دارایی هایی زیستی و تنفس جنگل – 12

شاید پرداختن به هدف و دامنة کاربرد و مراجع و تعاریف و مفاهیم در پدیدآوری طرح ها و پروژه ها مهم نباشد ، اما تأمل بربند بر بند اصول نظام فنی و اجرایی از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشد و باید به بند های 24 گانه اصول نظام فنی و اجرایی در پدیدآوری توجه کرد تا قیمت تمام شده و بیشترین فایده ملی تحصیل شود.


بند های 24 گانه اصول نظام فنی و

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده