انسان و اقلیم در آفریقای مرکزی: 3000 سال پیش

 

این روزها نتایج پژوهش های متعددی که خیلی از آن ها را روی همین وب سایت هم می توانید پیدا کنید نشان می دهند که انسان در حال اثرگذاری بر تغییر سیاره ی خویش است اما نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که این شاید اولین باری نباشد که زمین به دلیل فعالیت های انسانی با تغییر اقلیم مواجه شده است.

بر اساس پژوهش هایی که در آفریقا بر روی رسوبات رود کنگو به انجام رسیده است، اقلیم آفریقای مرکزی بین ده تا پنج هزار سال پیش مرطوب بوده است لیکن به تدریج شروع به تغییر نمود تا جایی که از حدود 4000 سال قبل تبدیل به یک اقلیم خشک شد. تغییری که با پاسخ پوشش گیاهی نیز همراه بود.

بررسی های این پژوهشگران نشان می دهد که این تغییرات گسترده نمی تواند تنها ریشه در تغییرات طبیعی در منطقه داشته باشد بلکه به نظر می رسد ورود گروه های مهاجر و تغییر در فرآیندهای طبیعی به دلیل کشاورزی و فعالیت های فیزیکی باعث بروز این تغییرات شده باشد که با قطع درختان زمینه ی فرسایش را در منطقه فراهم کرده اند.

مشخصات این مقاله به این صورت است:

Bayon, G., B. Dennielou, et al. (2012). “Intensifying Weathering and Land Use in Iron Age Central Africa.” Science.

About 3000 years ago, a major vegetation change occurred in Central Africa, when rainforest trees were abruptly replaced by savannas. The consensus is that the forest disturbance was caused by climate change. We show here that chemical weathering in Central Africa, reconstructed from geochemical analyses of a marine sediment core, intensified abruptly at the same period, departing significantly from the long-term weathering fluctuations related to the Late Quaternary climate. Evidence that this weathering event was also contemporaneous with the migration of Bantu-speaking farmers across Central Africa suggests that human land-use intensification at that time already had a significant impact on the rainforest. 

 

لینک برای توضیحات بیشتر.

یک لینک دیگر برای توضیحات بیشتر.

 Image Source is here.

 

رود کنگو

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده