ارتباط بین بیابان زایی و امنیت

 
چون بیابان زایی به مرور با تغییرات منفی زیست محیطی آشکار می شود، از این رو یک پیوندی
 بین تغییرات زیست محیطی و مشکلات اجتماعی
، اقتصادی و همچنین جمعیتی وجود دارد . این ارتباط از آغاز تا دهه 1980 در چهار فاز
تحقیق شده است :
بسیاری از این  عوامل که منجر به خشکسالی ،
مهاجرت ، بحران و درگیری می شود شناخته شده اند اما دانش ما در مورد این پیوندها و
بهم پیچیدگی انها از عواقب فاجعه هنوز هم ناقص است. با این وجود ، ما می دانیم که
بیابان زایی یک چالش برای امنیت و معیشت به ویژه برای جمعیت های فقیر ایجاد می کند.
این چالش در افراد ، خانواده ها ، روستاها و مناطق همجوار و همچنین  امنیت آنها بصورت یک دور  نادرست یا بدسگال بشمار می رود، زیرا تاثیر فقر در  بیابانزایی و کمک به فرایندهای بیابان زایی
دوباره موجب تشدید فقر می شود(Brauch ، 2003). در نتیجه اثرات
آن برای مردم (جمعیت ساکن بصورت های گوناگون بروز می کند و ممکن است کمبود آب ،
سوء تغذیه، گرسنگی ، مهاجرت و بدتر شدن موقعیت اجتماعی را تشدید کند. از آنجا که
این موضوع یکی از عوامل مؤثر برای بی ثباتی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی است ، از
این نظر بیابان زایی  به برخی از مفاهیم
امنیتی گره خورده است :
*  بیابان زایی روی امنیت غذایی
تاثیر می گذارد ، زیرا ممکن است به علت گرسنگی ، دوباره منجر به مهاجرت شود.
* بیابان زایی  به امنیت سلامت
تاثیر می گذارد ، زیرا ممکن است منجر به سوء تغذیه شود و گرفتاری سوء تغذیه منجر
به افزایش حساسیت نسبت به امراض شود و بیماری ، باعث افزایش مرگ و میر کودکان بشود.

* بیابان زایی  امنیت معیشت را
تحت تاثیر قرار می دهد ، زیرا ممکن است مردم را  به ترک خانه های خود وادار کند و مهاجرت کردن ناشی
از تخریب سرزمین  محسوب شده یعنی جاییکه  نمی تواند بصورت یک پایگاه امرار معاش محسوب
شود.

*بیابان زایی  بر امنیت ملی تاثیر می گذارد زیرا شورش
و آشفتگی ناشی از  گرسنگی خطری برای ثبات
کشورها، حکومت و بقای دولت مطرح می شود.

*بیابان زایی  بر امنیت اجتماعی اثر دارد، زیرا به
دلیل کمبود منابع و مهاجرت در مقیاس وسیع (آب ، خاک و غذا) یک تهدید برای هویت ملی
محسوب می شود.
*بیابان زایی به امنیت بین المللی نیز مرتبط است به دلیل مهاجرت
دسته جمعی اجباری به مرزهای مجاور (کشورهای مجاور)  ناشی از عوامل محیطی ممکن است منجر به درگیری قومی
گردد.
از این رو، می توان گفت که خسارات بیابان زایی و سایر عوامل زیست محیطی  در حاشیه سازی اقتصادی بخش هایی از جمعیت
روستایی مشارکت می کنند و در نتیجه از عوامل تشدید کننده بحران  بشمار می روند

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده