آیا محیط زیست عامل موثری بر روندهای مهاجرتی است؟

 

دو سه روزی است برای نوشتن بخشی از تزم روی موضوع رابطه یا روابط احتمالی بین محیط زیست، اقلیم و مهاجرت مطالعه می کنم و می نویسم. در مجموع بحث رابطه ی بین محیط زیست و مهاجرت یکی از بحث های پیچیده در حوزه ی توسعه است و هنوز در بین پژوهشگران پیرامون آن توافقی وجود ندارد.

به عنوان مثال برخی پژوهش ها نشان می دهد که کاهش کیفیت محیط زیست در برخی مناطق باعث شده که ساکنان آن مناطق تصمیم به مهاجرت گرفته و به نقاط دیگری نقل مکان کنند. از سوی دیگر پژوهش هایی هم بر این نکته تاکید دارند که انسان ها در اتخاذ تصمیم مقصد هم به شرایط محیط زیستی دقت می کنند و مکان های با شرایط اقلیمی بهتر را در اولویت قرار می دهند.

اثرات اما به همین دو حوزه محدود نیست. یکی از کلیدی ترین پیامدهای محیط زیست بر الگوهای مهاجرت از طریق لینک های واسطه است که به عقیده ی برخی محققین از لینک های مستقیم بسیار مهم تر است. به عنوان مثال اگر الگوهای بارندگی در یک منطقه کاملا بهم بریزد، خود این بی نظمی در بارش عامل چندان موثری در تصمیم برای مهاجرت نیست، اما وقتی این تغییرات باعث کاهش تولید کشاورزی می شود و اقتصاد خانوار یا مجموع ساکنان به خطر می افتد، شرایط عوض می شود.

این در حالی است که به اعتقاد بعضی، مهاجرت نه تنها از پیامدهای تغییر اقلیم نیست که بیشتر تلاشی برای سازگاری با آن است.

در این رابطه باز هم می نویسم.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده