51(90)- گرازبن و سرشماری

در یادداشت
های قبلی به سرشماری درختان جنگل اشاره ای شد. اینک توضیحات بیشتری در باره یک تجربه
داخلی آورده می شود.

جنگل
خیرود کنار در نوشهر، سال هاست که به عنوان جنگل آموزشی و پژوهشی در اختیار
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران قرار دارد. این جنگل دارای چند سری است که جدید
ترین مطالعات مربوط به سری گرازبن می باشد.

در این
مطالعات یک گروه 3 نفره، درختان بیش از 800 هکتار ناحیه سری گرازبن را در مدت یک
سال سرشماری کردند. تعداد روز کار مفید آن ها 172 روز بوده است، به این ترتیب گروه
فوق روزانه حدود پنج هکتار جنگل را سرشماری کرده است.

حال،
ضمن تشکر از استادان و دانشجویان گرامی، به تعدای از نتایج به دست آمده اشاره می
شود:

– در
این سری و در سطح 813 هکتار تعداد 228001 اصله درخت با قطر بیش از هفت و نیم
سانتیمتر شمارش شده است. از این تعداد 114600 اصله (50 درصد)به گونه ممرز و 71310(31
درصد)اصله به گونه راش اختصاص داشته است.به این ترتیپ تیپ این سری از نظر فراوانی،
ممرز-راش می باشد.


64108 اصله از این درختان مربوط به طبقه قطری 10 سانتیمتر می باشد.

– یک
اصله راش و سه اصله بلوط  در این سرشماری بیش
از دو متر قطر داشته اند.

-…

جالب
این جاست که در پایان، این اقدام را به علت هزینه زیاد، برای سایر جنگل های شمال
غیر قابل توصیه اعلام کردند.

به نظر
اینجانب، با تغییراتی در نوع داده های جمع آوری شده(طیقه قطری 15 به جای طبقه قطری
10 مورد استفاده) و نوع جنگل(پارسل های تولیدی به جای همه پارسل ها) این سرشماری
در حال حاضر و با امکانات مجریان طرح های جنگلداری، برای طرح های فعال و در دست
اجرا، عملی است و هزینه آن هم معقول خواهد بود.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده