50(90)- گالش ها و هواشناسی

برف سنگین
نیمه شب اول بهمن، تهرانی ها را در اولین روز این ماه غافلگیر کرد.

آبان
ماه که روی برگ های سبز برف بارید، یاد هواشناسی گالش های جنگل های شمال افتادم. آن
ها بر این باور هستند که اگر روی برگ سبز برف ببارد، زمستان بدون برف و با هوای خوشی
خواهیم داشت! دانش بومی آن ها در دی ماه تهران جواب مثبت داده است!

حال باید
دو ماه دیگر هم صبر کنیم و ببینیم آیا برف اخیر یک استثنا بوده یا این که هوا
شناسی گالش ها فقط در محدوده خودشان معتبر است!

راستی،
سازمان هواشناسی هم گویا غافلگیر شده است.

فکر می
کنم کارشناسان آن سازمان، داده های لازم برای پیش بینی دقیق را در دست ندارند و
منحنی های پیش بینی را روی تجربه ترسیم می کنند!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده