48(90)- همایش و رسانه ها

در
یادداشت قبلی از پوشش اخبار همایش سال جهانی جنگل در رسانه ها ذکری شد. نکته قابل
یادآوری عدم انعکاس سخنان دکتر مروی مهاجر استاد جنگل شناسی دانشگاه تهران در
رسانه ها بود، حتی در سایت خبری  وابسته به
انجمن علمی جنگلبانی ایران!!

ایشان
مطالب خود را با نمایش حدود 30 اسلاید ارائه داده و طی آن از جمله به  وضعیت و پراکنش جنگل های ایران و جهان در گذشته
و حال، عوامل تخریب جنگل ها و هم چنین تلاش برای احیاء جنگل در بعضی کشورها
پرداخته و در پایان راهکارهایی در زمینه حفاظت و احیاء ارائه دادند.

سخنان
دکتر مهاجر موارد بحث برانگیزی نیز داشت، مانند:


شیب تندتر روند تخریب جنگل در ایران نسبت به میانگین جهانی


ثابت نگه داشتن مساحت جنگل از طریق جایگزینی جنگل های دست کاشت به جای جنگل های
طبیعی تخریب شده


اصلی ترین عوامل تخریب جنگل ها در ایران

و
بالاخره در صد کاهش سطح جنگل های ایران و جهان

پیشنهاد
می شود انجمن علمی جنگلبانی ایران در کارگاه های آموزشی یک روزه، مسائل مدیریت
جنگل های ایران را به طور فنی تر مورد بحث و بررسی قرار دهد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده