چه کسی جان این مادر را گرفت،جن یا جن گیر؟

۳-بودن در چهارمین همایش کشوری ثبت آثار تاریخي، معنوي و طبیعي كشور که چندی پیش در جزیزه قشم برگزار شد برایم دستاورد وبژه ای داشت.این نخستین بار بود که به این جزیره می رفتم.بزرگترین جزیره در خلیج فارس و پهنه ای که از بسیاری از کشورها، مانند بحرین ،سنگاپور و … بزرگتر است ،اما افسوس که یک خیابان سنگاپور و شایدم یک کوچه اش از این جزیره ثروتمندتر و سرحال تر است!تهیدستی و بیچارگی بیداد میکند،این همه پتانسیل و ثروت در این جزیره باشد و بیچارگی هم.براستی ما فقر