همایش ملی دماوند کوه

در پی شکل گیری پژوهشکده ی دماوند شناسی و نشست های دیگر، شماری از سازمان های دولتی و  غیردولتی تصمیم به برگزاری همایش ملی دماوند کوه در تیر ماه 1391 و در نزدیکی “روز ملی دماوند” گرفته اند. از همه ی پژوهشگران و دوستان کوه نورد و طبیعت دوست درخواست داریم با تهیه ی مقاله برای این همایش، بر غنای آن بیفزایند.