نقشه گستره خشکسالی کشور تا پایان آذر ماه 1390

آخرین گزارش نقشه های خشکسالی تا پایان آذرماه به وسیله همکاران من در پایگاه ملی خشکسالی آماده شد. بررسی و تجزیه و تحلیل داده هاي موجود و نقشه ها و نمودارهاي تهیه شده با استفاده از شاخص درصد بارندگی نسبت به میانگین طولانی مدت براي دوره آماري مهر تا پایان آذر 1390 دراستان ها و مناطق مختلف کشور نشانگر این است که میزان بارندگی در دوره مزبور در بخش هاي وسیعی از مناطق کشور نسبت به میانگین طولانی مدت و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته افزایش داشته است به ویژه استان هاي اصفهان، سمنان، قم، قزوین و خراسان رضوي بیشترین مقدار افزایش بارندگی را نشان میدهند.

در دوره مهر تا پایان آذر 1390 گستره وسیعی از کشور، (SPI) که در امتداد رشته کوه البرز تا هزار مسجد قرار گرفته اند در وضعیت ترسالی تا ترسالی متوسط قرار دارد و در این میان بخش اعظمی از استان هاي تهران و قم در شرایط ترسالی شدید قرار گرفته اند. در حالی که با مقایسه دوره مشابه سال آبی گذشته، خشکسالی در مناطق مذکور شدت و نمود بیشتري داشته است. به طوری که مناطق مذکور در وضعیت نرمال تا خشکسالی بسیار شدید قرار داشته اند. بیشترین گستره خشکسالی در سال جاري مربوط به نواحی از غرب تا جنوب شرق کشور که مطابق امتداد رشته کوه زاگرس است و قسمت شرق کشور می باشد. که در شرایط نرمال تا خشکسالی بسیار شدید قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در این دوره زمانی قسمت اعظمی از استان ایلام در شرایط خشکسالی بسیار شدید قرار گرفته است. در دوره مشابه گذشته نیز این منطقه در شرایط خشکسالی نرمال تا خشکسالی بسیار شدید قرار داشته است.

از جانب دیگر با نگرش دقیق به مقادیر بارش آذرماه مشخص گردید که بخش اعظمی از مناطق مختلف کشور در آذر ماه تحت تاثیر کمبود بارش قرار گرفته اند، و بارش هاي مناسب آبا نماه ، عمدتا با فقر و کمبود شدید بارشدر آذر ماه تضعیف گردیدند. در مجموع آنچه که از شرایط بارش در فصل پاییز
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل قابل مشاهده است آنکه مجموعه بارش ها
در فصل پاییز سال جاري عمدتا در سطح کشور مناسب تر بوده، اما با بررسی جزیی
تر و ماهانه مشاهده گردید که عمده بارشهاي فصل پاییز در ماه آبان نازل
گردیده و استانهاي کشور در ماههاي مهر و آذر عمدتا دچار کمبود بارش شدیدي
بوده اند که بایستی تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده