ميمون نگهبان محموله قاچاق ترياك !

 


                                  


در باغ وحش بابلسر، دو ميمون در قفس شير دست آموز هستند كه نگاه‌هايي وحشتناكتر از شير، دارند. اين دو ميمون كه مالك باغ وحش مي‌گويد از نژاد رزوس اند، پيش از اين وظيفه عجيبي داشته اند؛ نگهباني از محموله قاچاق مواد مخدر. شاپور داشاد، مالك باغ وحش درباره اين ميمون مي‌گويد: “اين حيوان، به تنهايي حريف 30 نفر است. نگهبان محموله ترياك بوده. خطرناك است؛ نزديكش نشويد!”