مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت

دکتر محمد حسن فطرس

دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر هادی غفاری

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور اراک

آزاده شهبازی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

پژوهش حاضِر با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی و با استفاده از روش داده‌های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می‌کند. برای این منظور، با استفاده از داده‌های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی‌اکسید‌کربن سرانه به عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی، فرضیه زیست محیطی کوزنتس آزمون می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که در مراحل اولیه‌ی رشد اقتصادی این کشورها آلودگی هوا افزایش یافته است. افزایش درآمدهای کشورهای اوپک عمدتاً ناشی از صادرات نفت و گاز بوده است. بنابراین، در بدو امر، افزایش درآمد با تخریب زیست‌محیطی همراه بوده است. اما با تداوم رشد و واردات تکنولوژی‌های کمتر آلاینده کیفیت زیست‌محیطی این کشورها بهبود یافته است. بنابراین، فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس در این کشورها صادق می‌باشد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده