محیط زیست لرستان در سراشیبی سقوط…

امروز
محیط زیست لرستان را می توان در سراشیبی سقوط دانست. سقوطی که آگاهانه و
به دست انسان جاهل رقم می خورد و آیندگانی که سهمی جز شنیده هایی غبارآلود و
گنگ و نامفهوم و خاطراتی خاک گرفته از روزگار خوش طبیعت استان خود،نخواهند
داشت.

با
غرور کاذب خود و اصرار بی جا بر آن، روز به روز به سقوط نزدیکتر می شویم؛
تا زمانی که ما به ظاهر شهرنشینان،احترام محیط اطرافمان را نگه نداریم و
انداختن زباله در خیابان های شهرمان را به هیچ پنداریم و نریختن زباله را
مایه خجالت بدانیم!!

آش همین آش و کاسه همین کاسه …

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده