در هوای سرد زمستان … به حیوانات و پرندگان گرسنه کمک کنید

هوا سرد است.. زمستان است… به حیوانات و پرنده های گرسنه کمک کن و نترس.. از نجس بودن سگ نترس از بیماری زا بودن گربه نترس… از فرار کردن فرشته ها از دور و برخانه ات بخاطر رد شدن یک سگ گرسنه نترس ، این خرافات احمقانه را به دور بریز. به چشمان مظلوم آن سگ نگاه کن که خود به نوعی فرشته است. کمک کردن به…