خود سوزی پریشان عامیانه است

 خود سوزی چه معنایی دارد، این واژه با احتمال حدوث حریق در منابع ملی نا متجانس است.


این روز ها فرصت کافی ندارم ؛ اما چون خبری که در مورد پریشان خواندم ، موضوع حمایت از منابع طبیعی و مهم بود این یاد داشت را نوشتم.


حریق در دریاچه پریشان رخداد عجیبی نیست و با سهل انگاری و قصور در مدیریت حفاظتی حمایتی منابع طبیعی ،نباید وقوعی دور از ذهن باشد. آنچه که فعلا در زیر خاک

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده