خانه‌اي مسكوني كه از قطعات خودروهاي فرسوده ساخته شد!

                


زوجي هنرمند با استفاده از قطعات سالم خودروهاي فرسوده و پسماندهاي قابل استفاده صنايع چوبي، خانه‌اي ساخته‌اند كه انرژي آن از نور خورشيد تامين مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، شايد خانه “مك گي”‌ها شبيه به بسياري از خانه‌هاي ديگري باشد كه در سرتاسر جهان ساخته مي‌شوند، با اين همه كمي دقت نشان مي‌دهد اين خانه از ويژگي‌هاي منحصربه فردي برخوردار است.
بخش بالايي ديوارهاي اين خانه كه توسط يك زوج به نام “مك گي” طراح طراحي و ساخته شده است، از 100 قعطه سالم از سقف خودروهاي فرسوده ساخته شده است، در راستاي ساخت خانه‌اي كه در آن از فناوري‌هاي سبز و مواد بازيافت شده ساخته شده است، اين زوج، قطعاتي از سقف خودروهاي فرسوده و خاكستري رنگ را جمع آوري كرده و مورد استفاده قرار دادند.
سپس اين قطعات در قطعات آجر مانندي بريده شده و براي تكميل بخش بالايي و خارجي خانه مورد استفاده قرار گرفتند، اين تكه‌هاي ماشيني ظاهري مانند سنگ را به ديوارهاي اين خانه بخشيده‌اند. بخشهاي پاييني ديوارهاي اين خانه مسكوني نيز از پوست درخت صنوبري پوشانده شده كه در واقع پسماند صنعت مبلمان در كاروليناي شمالي بوده‌اند.
برق اين خانه با كمك نور خورشيد و سلولهاي خورشيدي تامين مي‌شود و در عين حال از سيستم پشتيباني انرژي برخوردار است كه تنها در هواي باراني قابل دسترسي خواهد بود.
مواد به كار گرفته شده در ساخت اين خانه از كمترين ميزان مواد سمي برخوردار بوده و براي رنگ آميزي در آن از رنگدانه‌هاي طبيعي زميني و تركيبات سويا استفاده شده است. همچنين مواد عايق‌كننده در اين ساختمان از مواد سلولزي هستند. تمامي مبلمان خانه از چوبهاي سالم پسماند صنايع مختلف در منطقه ساخته شده‌اند و كف چوبي خانه نيز با استفاده از صمغي گياهي صيغل داده مي‌شود.


http://www.jomhourieslami.com/1390/13901109/13901109_06