حسابداری دارایی هایی زیستی و تنفس جنگل – 7

رسته عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات برای اجرای سیاست های کلی نظام  و قانون سیاست های كلي اصل  44  قانون اساسي  یک محور دیگر با عبارت « ساماندهي نيروي انساني» تعیین کرد

در این محور شاخص های کلی زیر را با استناد به قانون و یین نامه نوشت.

2-1- واگذاري تصدي ها به بخش غير دولتي

باستناد ماده 13 و 24 قانون مديريت خدمات كشوري

2-2- انتقال نيرو از ستاد دستگاه به رده‌هاي

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده