حسابداری دارایی هایی زیستی و تنفس جنگل – 9

تاکید دولت ها به سلامت اداري کارکنان و دستگاه های اجرایی در گفتار،  از جمله مواردی است که بدان توجه داشتند، اما از باب کنترل نتیجه رفتاری بنحو واضح می توان گفت به تاکیدات کمتر عمل شده است و باید پذیرفت که ساز وکارها مناسب نبوده است. در رسته عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی یک محور با عبارت « سلامت اداري » تعیین

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده