حسابداری دارایی هایی زیستی و تنفس جنگل – 8

برای رسته عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی یک محور نیز با عنوان « استقرار نظام جامع مديريت عملكرد » آورده شده است، این محور دو شاخص کلی دارد


1 – تعيين قيمت تمام شده فعاليت‌ها، خدمات ومحصولات که باستناد ماده 16 و 33 قانون مديريت خدمات کشوري ماده 219 قانون برنامه و… تنظیم شده است


2 – استقرار

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده