تاریخ تولد واقعی ام…

شنیده ها حاکی از آن است که:

امروز متولد شده ام

کاغذ هایی که اسمش شناسنامه است تاریخ امروز را نشان میدهند
روزی که خدا در معرض آزمونی خطیر قرارم داد.
همیشه وقتی به روز تولدم فکر میکنم بی شک به محیط زیست و وظیفه ام نیز می اندیشم
من آمده ام تا در این راه تلاش نمایم
و جز این وظیفه ای ندارم
هر روز و لحظه ای که ذره ای برای هدفم تلاش کنم،همان لحظه متولد میشوم
آری:
من هر روز متولد میشوم…