بیانیه دانش آموزی برای روز هوای پاک

پروردگارا!
تو را سپاس می گوییم که ما و گیاهان و جانوران را آفریدی و هوای پاک را
برای زنده ماندنمان آفریدی.
ای هستی بخش!
در پیشگاه تو، من و دوستانم پیمان می بندیم که :
 با کاشتن درخت، ایجاد فضای سبز، نگهداری و پاسداشت آن در کاهش آلودگی
محل زندگی، شهر و کشورمان کوشا باشیم.
 وقتی به پارک می رویم با سوزاندن چوب هوا را آلوده نکنیم.
 با کمک پدر و تعمیر اتومبیلمان و رفع نقص فنی آن، از آلوده نمودن هوا بپرهیزیم.
 با پیاده روی و با استفاده از دوچرخه تا حد امکان ماشین به خیابان نیاوریم.
 با بلند کردن صدای ضبط صوت ماشینمان آلودگی صوتی ایجاد نکنیم.
 با صدای ملایم و نرم سخن بگوییم و با داد و فریاد خودمان و دیگران
آلودگی صوتی ایجاد نکنیم.
هیچ وقت لب به سیگار نزنیم و افراد سیگاری را در مورد آسیب های سیگار آگاه کنیم.
ایزدا!
در پیشگاه تو پیمان می بندیم که :
برای تندرستی و شادمانی خودمان و دیگران قدر آسمان، زمین، آب و هوا و
محیط زیستمان را بدانیم؛ از آنها به درستی بهره بگیریم؛ از آلودگی هوا
بپرهیزیم؛ پیام آور خوبی در این زمینه باشیم؛ وظیفه ی امر به معروف
(پاکیزه نگه داشتن هوا) و نهی از منکر (پرهیز از آلوده کردن هوا) را
فراموش نکنیم.
آری بیایید هوا را پاک نگه داریم؛ هر روز را روز هوای پاک و هر هفته را
هفته ی هوای پاک بدانیم؛ چون باید باور داشته باشیم که نفس کمترین اما با
ارزش ترین خواهش ما از دنیاست.