برآورد ارزش آب شرب براي خانوارهاي لارستان با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط

سلام

این مقاله را یکی از اساتیدم به همراه یکی از دوستانم (آقای حق‌دوست) نوشته‌اند که بهار امسال در فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران چاپ شده است. چون این مقاله در مورد ارزشگذاری آب شرب است، موضوع جدید و جالبی است. هنوز به اصل مقاله دسترسی پیدا نکرده‌ام. هر وقت دستم رسید، در وبلاگ می‌گذارم.

علی امامی میبدی

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

احسان حق‌دوست

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

جواد پاکدین

چکیده

کمبود
منابع آب در ايران به حدي رسيده است که توجه بيش از پيش تمامي دست
اندرکاران در اين زمينه و خود مصرف کنندگان را طلب مي کند. با وجود اينکه
دولت به عنوان عرضه کننده و توزيع کننده آب تلاش هاي فراواني را در بخش
مديريت عرضه آب انجام داده است، ميانگين نزولات جوي معادل 251 ميليمتر در
سال ظرفيت بخش عرضه را براي اين مديريت محدود کرده است. در نتيجه تلاش ها
به طور روزافزوني به سوي مديريت بخش تقاضاي آب سوق داده شده است. موضوع اين
مقاله تعيين ارزش وجودي آب شيرين براي خانوارهاي لارستان، و معياري براي
ميزان تمايل به پرداخت
(WTP) اين خانوارها بر اساس روش ارزشگذاري مشروط (CV) و انتخاب دوگانه (DC) است. تخمين پارامترهاي مدل در اين مقاله با استفاده از روش حداکثر درستنمايي (ML) انجام
شده است. به منظور تخمين مدل، از داده هايي که از 320 خانوار لارستاني که
به صورت تصادفي انتخاب شده اند، استفاده شده است. نتایج نشان مي دهد که
خانوارهاي لارستاني حاضرند به منظور اجراي طرح لوله کشي آب شيرين تا منازل
خود، مبلغ اضافي به ميزان 24 سنت به ازاي هر متر
مکعب آب مصرفي، مازاد بر آنچه در حال حاضر ميپردازند، پرداخت نمايند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده