درسی که باید از عربستان بگیریم!

یادداشت زیر، مانند دیگر نوشته های محمد درویش، خواندنی و تامل برانگیز است. اما یک پرسش هم از او دارم: ما از کی درس گرفته ایم که از عربستان بگیریم؟! محمد درویش- خبر آنلاین  عربستان سعودی، به عنوان بزرگترین و ثروتمندترین کشور خاورمیانه، امروز بیش از هر زمان دیگری از پاشنه آشیلش رنج می­ برد؛ پاشنه آشیلی که ممکن است نه تنها بسیاری از برنامه­های بلندپروازانه این کشور را آشکارا به مخاطره بیاندازد، بلکه تنش های اجتماعی گسترده ای را در سراسر خاکش دامن زده و بر موج نارضایتی ها از این رژیم پادشاهی بیافزاید.     وضعیت به گونه ای است که میزان منابع آب شیرین در دسترس این کشور هم اکنون به پایین ترین مقدار خود، یعنی یک میلیارد متر مکعب در سال کاهش یافته است؛ در حالی که نیاز جمعیت 28 میلیون نفری این کشور، دست کم، دو نیم برابر این مقدار است[1]. به دیگر سخن، با شکست  ... “درسی که باید از عربستان بگیریم!”

ادامه ←