چند خبر از سایت پژوهشکده ی اقلیم شناسی

 

اولین اینکه لینک مربوط به کارگاه بین المللی مدلسازی اقلیمی و بلایای طبیعی در منطقه ی اکو را می توانید اینجا ببینید.

سخنرانی نماینده ی ایران را در اجلاس هفدهم اقلیمی می توانید اینجا مطالعه کنید.

البته این هم دیدگاه کلی ارائه شده از سوی ایران است.

فراخوان چند کنفرانس بین المللی اینجا است.

اصل سایت مرکز اقلیم شناسی هم که این است.