پنجمين جشنواره يخ نوردی انجمن كوه نوردان ايران

اطلاعات بیشتر در سایت انجمن