پرانتز

یک جمله در مورد امام حسین دیدم که روی شیشه ویترین یک خشکشویی نوشته شده بود:


دردناک این که به جای گفتارش زخمهایش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را تشنگی دانستند…