معرفی کتاب مجموعه قوانین و ضوابط اجرایی در مدیریت پسماند

مجموعه قوانین و ضوابط اجرایی در مدیریت پسماند کتابی است که  در آبان ماه سالجاری توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز با همکاری دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست منتشرگردیده است. کتاب مزبور گردآوری مجموعه ضوابط و مقررات مرتبط با مدیریت انواع پسماندها در کشور مشتمل برقانون مدیریت پسماندها – آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها – ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته -ضوابط اجرایی زیست محیطی پسماندهای حاوی و یا آلوده به بی فنیل های پلی کلره – ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی – ضوابط و روش های مدیریت اجرایی زیست محیطی پسماندهای برقی و الکترونیک – ضوابط زیست محیطی محل های دفع پسماندهای عادی – فهرست پسماندهای ویژه مشمول کنوانسیون بازل وپیوست مصوبات و ضوابط اجرایی موصوف می باشد.


مطالعه این کتاب را  که می تواند به عنوان کتابی کاربردی و قابل استفاده  برای کلیه کارشناسان و متخصصان علی الخصوص  کارشناسان محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه مدیریت انواع پسماندها محسوب گردد توصیه می کنم.


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: