مزه ی بی تفاوتی…

نه تلخم ،

 نه شیرین ،

 مزه ی بی تفاوتی میدهم این روزا ،

جنس حالم زیاد مرغوب نیست

بیخودی پرسه زدیم صبحمان
شب بشود

بیخودی حرص زدیم سهممان کم نشود

ما خدا را با خود سر دعوا بردیم

و قسم ها خوردیم

ما به هم بد کردیم

ما به هم بد گفتیم

ما حقیقت ها را زیر پا له کردیم

و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم

روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم

از شما می پرسم

ما که را گول زدیم ؟

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده