مدیریت ورزشی

 

ماجرای کناره گری حمید استیلی از تیم پیروزی نمادی از شفافیت در مدیریت دیداری بوده که در حین ویا پایان هر بازی بدرستی میتوان از سوی تماشاگران  مورد ارزیابی قرار گرفته وبازخوردی از سوی همین تماشاچیان نصیب آنها گردد.

 

 

برادر گرامیم مهندس عباس در این پست به مقایسه این عزل با مواردی از مدیریت در بنگاههای اقتصادی پرداخته است.نکاتی زنهار دهنده که نشان میدهد اگر همه مدیریتها در این جامعه شبیه فوتبال ودیگر ورزشهای دیداری بود بدرستی میتوانستیم از ادامه راه برخی که به اشتباه گام برمیدارند جلو گیری کنیم.