شهرداري مشهد، كيسه‌هاي نايلوني زباله به مردم مي‌دهد!

 

چهل سال پيش…
تمامي مطالب از روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه 24 آذر 1350، (برابر با 26 شوال 1391، 15 دسامبر 1971) نقل شده است

مشهد (خبرنگار اطلاعات): هنگامي كه شهردار مشهد، به انتقادات اعضاي انجمن شهر در مورد مسائل مربوط به شهرداري پاسخ ميگفت، ناگهان برق شهرداري قطع شد و نمايندگان انجمن شهر، 20 دقيقه تمام در تاريكي ماندند! در آغاز جلسه انجمن شهر مشهد، يكي از اعضا گفت:

– اعتراض مردم نسبت به نرخ جديد آبونمان تلفن، روز بروز بيشتر ميشود. با توجه باينكه تلفن مشهد با سرمايه مردم بكار افتاده است، بچه مجوزي نرخ آبونمان آنرا تا ميزان 5ر2 برابر افزايش داده‌اند؟

-يكي ديگر از اعضاء مساله زباله و جمع‌آوري آن از طرف شهرداري را مطرح كرد و گفت:

– در اين شهر توريستي، مثل اينكه ريختن زباله در معابر يا پشت درخانه همسايه‌ها، بصورت يك رسم ترك نشدني درآمده است و از آنجا كه شهرداري هم فاقد وسايل كافي براي حمل زباله بخارج شهر است، اين وضع موجب ناراحتي شده است و سلامت اهالي را تهديد ميكند.

شهردار مشهد ، در پاسخ گفت:

-شهرداري در نظر دارد زباله مشهد را به كود شيميائي تبديل كند و بزودي كارخانه‌اي بهمين قصد، داير خواهد شد. ضمنا در نظر داريم به خانواده‌هاي مشهد، كيسه‌هاي نايلوني بدهيم تا زباله خود را در آن جمع كنند و ديگر به كوچه و خيابان نريزند.