سر، گرم کار

در نمایشگاه تا آخر این هفته درگیریم!

امیدواریم که لقمه نانی از حضور ما در این نمایشگاه درآید!

و امیدواریم که آن لقمه را، اگر درآید، به غفلت نخوریم!