دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 29

در هر حال حرف های زیادی است که در مورد صندوق و اثرات مبارک ان بعنوان پشتیبان مالی تولید کنندگان بخش و زیر بخش کشاورزی می توان گفت اما در مسیر تحول و توسعه جامعه جا گذاشتن و وانهادن بخشی از مردم به حال خود توزیع نا عادلانه ثروت و سهم سرانه تولید نا خالص ملی است و ناقض ضوابط ملی آمایش سر زمین است.


عدالت اجتماعی ایجاب می کند به