دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 28


توجه به مشکلات مصرف کننده گان و قطب مصرف هیچگاه اجازه نداده است ، تولید کنندگان برنامه مستمری برای تولید و در قطب تولید داشته باشند و سرمایه گذاری کنند و یا سرمایه گذاری انجام شده را سود آور معرفی کنند، همیشه متولیان بخش کشاورزی و بازرگانی ، واسطه ها را با تولید کنندگان به اشتباه گرفتند و ممکن است بگویند مرتکب چنین اشتباهی نشدند ، اما واضح است تا کنون برای آنان و همراه آنان فقط گریه کردند، اما 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: