دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 27


صندوق در اصفهان در حال شکل گیری است و رشد صندوق نیز با درکی که در اداره کل استان وجود دارد، می توان خوش بین بود و نوید داد . درک درستی از چگونگی سهم بری وجود دارد و آمادگی تشکیل صندوق در خور تحسین است و پایلوت خوبی خواهد بود و اگر صندوق برای استان تشکیل شود اما خدمات خود را ، نه در تمام سطح استان بلکه ابتدا بصورت پایلوت در یکی از شهرستان ها شروع کند و کار حمایتی ملموس و قابل اعتنایی از صندوق برای بهره برداران بخش

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: