درخواست کمک !

برج سینا

احسان بشیر گنجی، برای درمان این عقاب شکسته بال که گرفتار تیر نامردمان شده، درخواست کمک کرده است؛ لطفا در صورت امکان، دریغ نورزید… و برای اطلاع بیشتر، به وبلاگ برج سینا نگاه کنید.

(یکی دو ساعت پیش، عباس ثابتیان گفت که گویا کمک کننده ای یافته است.)