دانلود برنامه های 64 تا 68

برنامه شماره 64: پارک ملی سرخه حصار

برنامه شماره 65: دشت برم

برنامه شماره 66: تالاب بوجاق

برنامه شماره 67: جنگل ابر

برنامه شماره 68: پرندگان ایران (آرشیو نشده)
 

پی نوشت: آنهایی که
آرشیو نشده اند به زودی در همان لینک مربوطه آرشیو خواهند شد.