خیال تان راحت؛ ایران پر آب خواهد شد!

چند بار گفته ام که در میان مدیران ما، گرایشی قوی برای روبراه نشان دادن همه چیز وجود دارد؛ چند سال پیش یکی از دوستان، نام این گرایش را “سیاست تلطیف فاجعه” گذاشته بود که من آن را بسیار می پسندم… . اکنون برای نمونه، توجه کنید به گفته های عبدالرضا کرباسی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست که گفته است ایران تا چهل سال دیگر به کشور پر آبی بدل خواهد شد…  ما مشکل کمبود بارش نداریم… و اصولا موضوع “تغییر اقلیم” {لابد مثل تحریم ها و بقیه ی چیزها} برای ما تاثیر منفی نخواهد داشت!

لابد، بر پایه ی همین نظرات داهیانه است که مقام های دیگر هم توصیه به افزایش جمعیت کشور یا ساختن سدهای بیشتر برای نگهداری “این همه آب” می کنند!

گفته های ایشان، و نظر محمد درویش را در این باره در  تهران امروز بخوانید.