حسابداری دارایی زیستی و تنفس جنگل – 5

از جمله مواردی که در مدیریت منابع جنگلی می توان از آن با معیار های حسابداری دارایی زیستی به محاسبه پرداخت .مدیریتی است که بنحو متمرکز مانع از سطح تخریب کمی است و جنگل های خارج از طرح را در مقایسه قرار داد.


این بحث باب دیگری از دامنه تخریب منابع طبیعی را باز می کند و شاید با این نگاه بتوان سبب شد وتأثیر بهتری بر جلوگیری از فرآیند

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده