حسابداری دارایی زیستی و تنفس جنگل – 2


در هنگام تهیه و تدوین طرح جنگلداری ، جنگل محدوده طرح مطاله کمی و کیفی شده و داده های میدانی جمع آوری شده و وضع موجود جنگل ثبت می شود.


وضع موجود همه جنگل های تحت اجرای طرح در سطح به شرح زیر:


1 – سطح حفاظتی غیر قابل کار


2 – سطح قابل بهره برداری


3 – سطح احیایی


دسته بندی می شوند و در تمامی طرح های جنگلداری یعنی از سال 1339 به بعد تا حال، ساختار جنگل هر طرح مصوب تحت اجرا

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده