حسابداری دارایی زیستی و تنفس جنگل – 1

ترک مدیریت علمی و فنی جنگل با اعمال پیشنهاد تنفس بر تهیه و اجرای طرح های جنگلداری در حالی در بین گروه های غیر تخصصی و غیر مرتبط مطرح و عملکرد گروه های فعال بخش جنگلداری را تخطئه می کند، همچنانکه برنامه اجرای طرح خروج دام برای کسب مقام و رتبه به اجرا در آمد و به بد ترین شکل اجرایی در مسیری غیر قابل برگشت قرار گرفت و تعارض دام و جنگل کماکان باقی ماند.


تنفس اجرای طرح جنگلداری با ملاحظات

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده