حسابداری دارایی زیستی و تنفس جنگل – 3

 حسابداری دارایی زیستی اگر فقط در عملکرد بهبود مستمر تنظیم نور در کف جنگل و تجزیة لاشبرک ها برای بهبود شرائط استقرار نهال به محاسبه بپردازد و متناسب با سال بذر دهی گونه های تیپ جنگلی ،گروه های زاد آوری بوجود آمده در هر سطوح از قطعات طرح را که در طول یک مدت اجرایی و ناشی از مدیریت علمی فنی خود به کمک عوامل طبیعی تولید برای طبیعت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده