حرف مصرف کننده – مشتری مداری تولید کننده

به ضوابط عرضه – تقاضا – کشش که قواعد حاکم بر فعالیت اقتصادی اند، در دو دهه اخیر ضوابط و استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت ، مخصوصا استاندارد های سری ISO 9000 که مشتمل بر مجموعه الزامات تضمین ارائه محصول منطبق با خواسته مشتریان ، اضافه شد و مشتریان با توجه به مزیت و رجحان استفاده از محصولات ارگانیک مدار کشش را در دست دارند.


اما جهان با چالش های جدی تامین مواد غذایی رو