حامیان محیط زیست در دوربان

جوانان حامي محيط زيست در بندر دوربان آفريقاي جنوبي با تجمع در كنار هم سر يك شير را تشكيل داده اند تا توجه افكار عمومي جهاني را به ضرورت مبارزه با پديده گرمايش زمين جلب كنند

بندر دوربان