توضیح درباره ی همایش المستان

در ارتباط با یادداشت 27 آذر این تارنگار با عنوان روز جهانی کوهستان در المستان، آقای حسین حسینی عضو گروه کوه نوردی باران بابل تماس گرفت و گفت که آن همایش با همکاری سازمان های کوه نوردی مختلف بابل (و نه فقط آن هایی که در یادداشت ما آمده) و با کار “ستاد بزرگداشت یاران کوهستان” انجام پذیرفت.

خبر و عکس هایی از آن همایش را می توانید در تارنمای انجمن دوستداران دماوند هم ببینید.