تغییر در توزیع آتش سوزی ها به دلیل تغییرات اقلیمی

 

یادم نیست کی اما زمانی از سطوح آستانه برایتان گفتم. اینکه در سیستم های اکولوژیک و اقلیمی جایی هست که وقتی مقادیر فاکتورهای ورودی از آن عبور می کند، شرایط خروجی به طور ناگهانی دگرگون می شود. به دمای ذوب و انجماد یخ فکر کنید. آب وقتی در سرما قرار می گیرد، به تدریج دمای آن کاهش پیدا می کند تا وقتی به صفر درجه می رسد. بعد به طور ناگهانی با از دست دادن کمی گرما به یخ صفر درجه تبدیل می شود. در واقع کاهش دمای آب از بیست به نوزده، یا از ده به نه و یا چهار به سه، چون عبور از سطح آستانه نیست، تغییر اساسی در زمانی رخ می دهد که آب از سطح آستانه اش عبور می کند و به یخ صفر درجه تبدیل می شود.

امروز اینجا مطلبی می خواندم در مورد اینجا افزایش دما در کانادا می تواند زمینه ساز عبور شرایط جنگل های این کشور از سطح آستانه شده و تعدد وقوع آتش سوزی ها را در آن ها  به میزان قابل توجهی افزایش بدهد. مطلب نکات جالبی دارد که مطالعه اش را توصیه می کنم.

نقشه مرتبط اینجا است و مطلب را هم اینجا دنبال کنید.

 

 

افزایش آتش سوزی در جنگل های کانادا

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده