تغییر اقلیم و خشکسالی درختان در آفریقا

 

بر اساس پژوهشی که در چهار کشور اروپایی به انجام رسیده است درختان آفریقا به سمت مرگ پیش می روند. بر اساس نتایج این پژوهش میزان بارندگی در منطقه ی ساحل در نیمه ی دوم قرن گذشته بیست تا سی درصد تقلیل یافته است. این مقاله که خبرش را می توانید اینجا بخوانید مدعی شده است که در نیمه ی دوم قرن گذشته از هر شش درخت یکی از بین رفته است و یکی هم به صورت محلی ناپدید شده است.

عمده ترین عوامل جابجایی گونه های گیاهی در این منطقه کاهش بارندگی، افزایش جمعیت و تغییرات حاصلخیزی در خاک است. 

مشخصات این مقاله چنین است:

 

P. Gonzalez, C.J. Tucker, H. Sy, Tree density and species decline in the African Sahel attributable to climate, Journal of Arid Environments, Volume 78, March 2012, Pages 55-64, ISSN 0140-1963, 10.1016/j.jaridenv.2011.11.001.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196311003351)

Abstract: Increased aridity and human population have reduced tree cover in parts of the African Sahel and degraded resources for local people. Yet, tree cover trends and the relative importance of climate and population remain unresolved. From field measurements, aerial photos, and Ikonos satellite images, we detected significant 1954–2002 tree density declines in the western Sahel of 18 ± 14% (P = 0.014, n = 204) and 17 ± 13% (P = 0.0009, n = 187). From field observations, we detected a significant 1960–2000 species richness decline of 21 ± 11% (P = 0.0028, n = 14) across the Sahel and a southward shift of the Sahel, Sudan, and Guinea zones. Multivariate analyses of climate, soil, and population showed that temperature most significantly (P < 0.001) explained tree cover changes. Multivariate and bivariate tests and field observations indicated the dominance of temperature and precipitation, supporting attribution of tree cover changes to climate variability. Climate change forcing of Sahel climate variability, particularly the significant (P < 0.05) 1901–2002 temperature increases and precipitation decreases in the research areas, connects Sahel tree cover changes to global climate change. This suggests roles for global action and local adaptation to address ecological change in the Sahel.

Keywords: Climate change; Climate variability; Desertification; Tree cover; Vegetation shifts

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده