تغییر اقلیمی یا تغییر اخلاقی؟

تغییر اقلیمی یا تغییر اخلاقی؟

ناصر کرمی می‌پرسد – اینجا

……………

……….  روزگاری
در این سرزمین درخت مقدس بود ومردم به آن دخیل می بستند. حالا درختهای دخیل بسته
را تعمداً می سوزانند. روزگاری می گفتند شکستن شاخه درخت مثل شکستن بال فرشته است.
بنده خدا فرشته ها از شرم حالا رو برگردانده اند. آنچه تغییر کرده، اقلیم نیست،هزار
چیز دیگر است، یکی از آنها اخلاق. فقط یکی از آنها.